CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT

Các kỹ sư của công ty MaiTek rất vinh dự nhận chứng nhận dịch vụ kỹ thuật của hãng. Chứng nhận này khẳng định khả năng đáp ứng về mặt chuyên môn trong việc lắp đặt, triển khai, chuyển giao công nghệ cho toàn bộ quy trình vận hành, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị mà MaiTek đang cung cấp. Chứng nhận đáp ứng cho việc sản xuất bo mạch từ đơn giản tới các PCB đa lớp. Chứng nhận có giá trị tại Việt Nam và Quốc tế.

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required